ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการ Language Training Project

Language Training ProjectAt Language Center of Sakon Nakhon Rajabhat University 30 hour Language Short Courses and Professional Development
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคคลทั่วไป ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

อ่านต่อ“โครงการ Language Training Project”

ประกาศรับนักศึกษาใหม่( รอบยื่นความจำนง) ปี2558

1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัคร กรอกใบสมัคร
2.พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ หากเลือกสมัครอันดับเดียว ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าเลือกมากกว่า 1 อันดับ (คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 อันดับ) ต้องชำระเงิน ค่าสมัครเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อ่านต่อ“ประกาศรับนักศึกษาใหม่( รอบยื่นความจำนง) ปี2558”