โครงการมหกรรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน +3 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการมหกรรมภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน+3 (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“โครงการมหกรรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน +3 (ครั้งที่ 2)”

งานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2558  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้เข้าร่วมการจัดงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย  อึ้งภากรณ์ “อุดมการณ์ อ.ป๋วย กับการทำงานเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“งานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์”

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(พระจำนวน 1 รูป)  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งชมรม “พุทธศาสน์  พระป่ากรรมฐาน” ณ  ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“กิจกรรมทำบุญตักบาตร”

กิจกรรมทำบุญ คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์จัดโครงการทำบุญคณะ  ณ  อาคาร 16 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตร (พระจำนวน 9 รูป) และการจัดตั้งโรงทาน อ่านต่อ“กิจกรรมทำบุญ คณะครุศาสตร์”

กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ “แซบอีหลีอีสาน ว่าด้วยนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  อ่านต่อ“กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ”

กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู  “ครุศาสตร์วันทา  บูชาพระคุณครู”  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อ่านต่อ“กิจกรรมวันไหว้ครู”

กิจกรรมรับน้อง

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องสาขาวิชาสังคมศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม  โดยมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด อ่านต่อ“กิจกรรมรับน้อง”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558