โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ “Freshy Colorful Day: Social Studies”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ “Freshy Colorful Day: Social Studies” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเกิดความรัก  ความสามัคคี รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งเวลา 17.00 น. ได้มีพิธีเปิดงานโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พรเทพ จึงเสถียรนพเก้า เป็นประธานและร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน