การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” สู่ความเป็นครูวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” สู่ความเป็นครูวิชาชีพ  โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้มากขึ้น