งานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2558  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้เข้าร่วมการจัดงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย  อึ้งภากรณ์ “อุดมการณ์ อ.ป๋วย กับการทำงานเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีรศ.ดร. ชนินทร์  วะสีนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ ห้องดุสิตา  ภูพานเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้มีการเสวนาโดย คุณกิตติชัย  งามชัยพิสิฐ(เจ้าของสำนักพิมพ์ของเรา) และคุณวิจักษณ์  พานิช (นักวิชาการอิสระ) ตลอดจนนายปัญญา  มหาชัย (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เข้าร่วมการเสวนา