กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ “แซบอีหลีอีสาน ว่าด้วยนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  ความเชื่อมโยงของอาหาร  ชาติพันธุ์และนิเวศธรรมชาติ” ผ่านมุมมองนักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่  ศ. ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว