กิจกรรมรับน้อง

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้องสาขาวิชาสังคมศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม  โดยมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด