เเนะนำบุคลากร


อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

อ.ลดาวัลย์  มะลิไทย

อ.นนทวรรณ  แสนไพร
  
อ.อำพร  ดัชถุยาวัตร์
 
อ.ศตวรรษ มะละแซม

อ.อนรรฆ สมพงษ์