ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวดวิชาการศึกษา เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร และเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษาในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะ คือวันที่ 16 มกราคม 2513 ต่อมาหน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก

ปีการศึกษา 2521
ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นได้มีโครงการ ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ทำให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจำการได้สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน

ปีการศึกษา 2529
คณะครุศาสตร์ เริ่มให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2518)
ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมาและได้เริ่มโครงการผลิตครูการศึกษามีนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) มีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจำนวน 46 คน